Pool & Spabad Kumla Örebro - Teges Swimmingpools - Poolpump - Miami Pool - Pahlén - Viskan Spa

Teges Pool & Spa

 

Igångsättning av nyfylld pool eller vårstart

1. Vid vårstart, återmontera pooldetaljer, som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar.

2. Fyll poolen tills vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.

3. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. OBS! Pumpen får inte startas utan vatten, eftersom axeltätningen då kan skadas.

4. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.

5. Ställ pilen på centralventilens handtag på BACKSPOLNING. Tryck ned handtaget, så underlättas vridningen.

6. Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset

    på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen.

7. Stanna pumpen.

8. Vrid handtaget till RENSPOLNING, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER,

    vilket är filtrets normala  driftläge.

9. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen. OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilen ändras.

10. Testa och justera pH-värdet till 7,2-7,6. Klorera med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l). Vid upprepad klordosering vänta

     3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt bottensug poolbotten.

 

 

Bottensugning

Sätt fast bottensughuvudet på teleskopstången och fäst sugslangen på bottensughuvudet. Ställ sedan ner bottensughuvudet på bassängens

botten och mata sugslangen ner under vattenytan, så att slangen fylls med vatten och luften evakueras ur sugslangen. Därefter förs andra

änden av sugslangen till bräddavloppet. Sätt fast bottensugplattan (Skimvac) över silkorgen och anslut bottensugslangen. Om suget i

bottensugmunstycket försämras under bottensugningen, töm bräddavloppets silkorg. Eventuellt behöver även pumpens silkorg tömmas och

filtret backspolas om poolen är starkt nedsmutsad. Efter avslutad bottensugning, stäng av pumpen för att lossa bottensugplattan från silkorgen.

 

 

Rengöring av filtersand

Efter ca 5-10 dagar, eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar (20 kPa, 3 psi)

sedan föregående backspolning, backspolas filtret enligt följande:

1. Stanna pumpen.

2. Stäng ventilerna på sug- och returledningarna.

3. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen.

4. Sätt på locket.

5. Öppna ventilen till avloppsuttaget.

6. Vrid över handtaget till BACKSPOLNING.

7. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna.

8. Starta pumpen. Filtret skall nu spolas ca 1-2 minuter, eller tills vattnet i siktglaset är klart.

OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen.

9. Stanna pumpen.

10. Vrid handtaget till RENSPOLNING, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder.

     Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.

11. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare.

 

 

Positioner på backspolningsventilen

FILTER                       Normalt filterläge.

BACKSPOLNING        Rengöring av filtersanden.

RENSPOLNING          Stabilisering av filtersanden.

AVLOPP                    Läge vid bottensugning direkt till avlopp eller tömning av poolen.

STÄNGD                    Stängd.

CIRKULATION            Pumpning av vatten direkt till pool (ej filtrering).

 

 

Problem och lösningar

Symptom                                                      Orsak                                               Åtgärd


Ögon- och hudirritation                                               

Röda ögon                                                                          Felaktigt pH                                                     Justera pH-värdet

Hudirritation                                                                        Högt bundet klor                                               Chockklorera med kalciumhypoklorit

                                                                                         (otillräckligt med fritt klor)                                   små tabletter eller klorgranulat

                                                                                                                                                               

 

Kalkavlagringar                                                                                                                                                        

Kalkavlagringar på väggar,                                                   För högt pH                                                      Justera med pH-sänkande medel

ledningar, filter och elvärmare

 

                                                                                         För hög kalciumhårdhet                                     Bestäm vattnets balans och justera

                                                                                         För hög total alkalinitet

 

 

Högt klorvärde

Hår och baddräkter bleks                                                    För mycket klor                                                  Tillsätt klorsänkningsmedel

Eventuell ögonirritation                                                        Felaktiga testvärden                                            Kontrollera testutrustningen

 

 

Alger

Gröna alger, grönt vatten,                                                    För lite klor                                                         Justera pH och chockklorera

hala ytor, grumligt vatten.

 

Punkter av svarta alger                                                                                                                                 Justera pH, skrubba ytorna med klorlösning

                                                                                                                                                                  Tillsätt algmedel

 

Hög klorförbrukning

Ovanligt hög förbrukning                                                      Stort antal badande                                             Chockklorera med kalciumhypoklorit

av desinfektionspreparat                                                      Stark nedsmutsning

                                                                                         Hög temp. i luft och vatten

 

                                                                                         För liten mängd stabiliseringsmedel i poolen          Tillsätt cyanursyra

 

Grumligt vatten

Grumligt vatten                                                                   Tecken på algbildning                                          Chockklorera med kalciumhypoklorit

                                                                                         Dålig filtrering                                                      Kontrollera filtret

                                                                                         För högt pH                                                         Justera med pH-sänkande medel

 

Grönt vatten

Grönt vatten                                                                        Alger                                                                  Chockklorera med kalciumhypoklorit

                                                                                          Kopparkorrosion (för lågt pH)                                Höj pH med pH-höjande medel

 

 

Missfärgat vatten

Brunt                                                                                 Järn                                                                     1. Justera pH-värdet

Svart                                                                                  Mangan                                                               2. Chockklorera med kalciumhypoklorit

Blågrönt                                                                             Koppar                                                                 3. Flocka poolvattnet med flockningsmedel

 

 

Avstängning inför vintern

När badsäsongen är över och vintern står för dörren måste man se över sin pool och dess utrustning. Exakt när man skall göra det,

beror dels på var poolen ligger geografiskt och dels på vilka badvanor man har. Vi ger här några råd hur ni skall gå till väga när er

badsäsong är över. Försäkra er om att er poolstomme klarar att vattnet fryser. I vissa fall måste vattenytan isoleras och cirkulation bibehållas.

 

För stommar som klarar frysning gäller:

A Justera pH-värdet till 7,2-7,6 och stäng av värmen till poolen.

B Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen understiger +7°C.

 

 

Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:

1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.

2. Backspola filtret ordentligt ca 3 - 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på FILTER.

3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.

4. Tag bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt.

5. Tag ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit,

    som kan ta upp isexpansionen.

6.Tag bort de ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna). Är reningsverket placerat under poolens vattennivå skall vinterpluggar

   monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.

7. Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.

8. Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.

9. Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen. Tag bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus. Står pumpen utomhus

    bör motorn demonteras och förvaras inomhus.

10. Tag bort manometern på filtrets centralventil.

11. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan filter

      och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.

12. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.

13. Chockklorera genom att upplösa klor (kalciumhypoklorit) i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.

14. Om poolen är försedd med en trappa, så skall det inom trapputrymmet monteras en expansionsupptagare, som kan krympa

      med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar, delvis fyllda med

      en vatten/glykolblandning, som är fästade med en tyngd.

15. Täck över poolen med ert poolskydd.

Recent Videos

Featured Products